loader image
 
หมายเหตุ เงิ่อนไขการจองจุดบนเสื้อ สำหรับผู้สนใจสนับสนุนชมรม อนุญาตให้ทำการสั่งจองได้เพียงหนึ่งจุด บนเสื้อสีใดสีหนึ่งเท่านั้น  
ขออนุญาตยกเลิกการจอง จุดใดจุดหนึ่งเมื่อตรวจพบการทำการจองซ้ำซ้อน (จุดจองที่2 ออก) โดยกรรมการจะแจ้งผู้สนับสนุนให้รับทราบเพื่อยืนยันตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ของผู้สนับสนุน

แบนเนอร์โฆษณา

เสื้อทั้งหมด
  • เสื้อทั้งหมด
  • สีขาว
  • สีเขียว
  • สีส้ม