loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
Seminar Zone

สัมนาให้ความรู้ให้กับสมาชิก ชาวไอทีอันดามัน

7.4kviews

ด้วยชมรมไอทีอันดามันจะดำเนินการจัดงานอบรมให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกในชมรม มีรายละเอียดของงานเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ให้การสนับสนุนขายอยู่ เช่น Cisco ควรจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับ เน็ตเวิร์กหรือการสาธิตการใช้งาน เป็นต้น

09.00-12.00 น.
1.การเลือกใช้โปรเจคเตอร์ที่มีคุณภาพให้เหมาะกับห้องประชุมด้วยเทคโนโลยี Laser Projector
2.เทคโนโลยีและประโยชน์จากการใช้เครื่องถ่าย EPSON

13.00-16.00 น.
การใช้งาน micros 3700กับเครื่อง POS ที่ไม่ใช่ไมคอส
– Introduction
– Compatibility
– Configuration

สถานที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 09.00น. – 16.00น.
มี 2 เบรค พร้อมอาหารเที่ยง