loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
Sponspored

ผู้สนับสนุน ชมรมไอที ปี2019

9.9kviews

วัตถุประสงค์ของชมรม พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและสายงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในกลุ่มไอที อันดามัน และภายนอก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม โดยการจัดอบรม สัมมา ต่างๆ ให้กับสมาชิก บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

Calabura