loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com

archiveDepa

Seminar Zone

Phuket Smart Tourism เปลี่ยนภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวแห่งอนาคต

ดีป้า ขนทัพผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Digital Startups) ร่วมผลักดันการปฏิวัติธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สู่ Phuket & SouthSide Smart Tourism โดยมีบรรยายและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ มาพร้อมกิจกรรม Digital Showcase และบูธจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startups) และกิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่ตอบโจทย์และยกระดับธุรกิจ...