loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
NewIT

เปิดตัว Startup Thailand Magazine นิตยสาร 2 ภาษา

192views

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนิตยสารแจกฟรี 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับวงการสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับให้ประชาชนที่สนใจได้อ่าน ในรูปแบบ Coffee Talk with Startup Magazine พร้อมพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากวงการสตาร์ทอัพชื่อดัง และคอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์จากนิตยสาร

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ Startup Thailand Magazine จะเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ของ Startup Ecosystem ที่ทุกคนสามารถมา เรียนรู้ของแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่สําคัญเรายังเปิดโอกาสในการร่วมกันสร้างองค์ความรู้นี้ เพื่อ เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญของการสร้าง Startup Ecosystem ให้แข็งแรงและขยายขอบเขตออกไป ซึ่งการ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับอนาคต ธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทย”

คุณปริวรรต วงษ์สําราญ ผู้อํานวยการศูนย์วิสาหกิจเบื้องต้น ประเทศไทย ได้ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิตยสาร Startup Thailand Magazine ซึ่งได้เริ่มดําเนินการตีพิมพ์และ เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคอลัมน์ที่เจาะลึกถึง เรื่องราวของธุรกิจสตาร์ทอัพในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ Insight Talk บทสัมภาษณ์ผู้บริหารและ ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ, Marketing ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการตลาด, Deep Tech เสนอเรื่องราวของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนํามาใช้ในธุรกิจสตาร์ทอัพ, On Site แนะนําสถานที่ใหม่โดนใจคนสตาร์ทอัพ และอื่น ๆ อีกมากมายที่ร่วมสร้างสรรค์โดยคอลัมนิสต์ ซึ่ง ล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งสิ้น

นิตยสาร Startup Thailand Magazine ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ความสําเร็จและกุญแจสําคัญของการเติบโตในธุรกิจ สตาร์ทอัพ จาก คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท Queue Q (Thailand) จํากัด แอปพลิเคชันจองคิว ผ่านโทรศัพท์มือถือและ คุณมนธิดา แม็คคูล ที่ปรึกษาทางด้านการทําธุรกิจและลงทุนในสตาร์ทอัพภูมิภาคอาเซียน มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยต่อยอดเนื้อหาจาก บทสัมภาษณ์ภายในนิตยสาร

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & CO-Founder Techsauce Media, คุณพรทิพย์ กองซุน COO & Co-Founder Jitta.com, คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ Director จาก 500 Startups และ คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต Head of Investment Beacon VC คอลัมนิสต์จากนิตยสาร Startup Thailand Magazine ผู้คร่ำหวอด ในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพ ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์จากนักธรุกิจสตาร์ทอัพสู่บทบาทนักเขียน พร้อมแนะนํา วิธีการสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างบทความกับผู้อ่าน ตลอดจนแนะแนวทางการเติบโตในอาชีพนักเขียนสาย สตาร์ทอัพ

ทั้งนี้ในช่วงสุดท้ายของงานยังได้เรียนเชิญ อาจารย์สันติ ลอรัชวี หัวหน้าโครงการ MOVE และผู้ร่วม ก่อตั้ง Practical Design Studio ที่มากล่าวถึงเกี่ยวกับโครงการ MOVE และความร่วมมือกับ Startup Thailand Magazine ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และกลุ่มศิษย์เก่าของสถาบันทางการออกแบบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ว ประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันสร้าง design platform สําหรับเชื่อมโยงแนวคิดและศาสตร์ที่มีความจําเป็นสําหรับ ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเวทีในการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการ ร่วมมือเป็นเครือข่ายที่ส่งต่อไปถึงสังคมในอนาคต

Startup Thailand Magazine เป็นนิตยสารแจกฟรี (Free Copy Magazine) รายเดือน เสนอเนื้อหาทั้งใน รูปแบบภาษาไทย-อังกฤษ ซึ่งผลิตโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. มีทั้งรูปเล่ม และ E-Magazine โดยมีเนื้อหาหลัก อาทิ บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ อินโฟกราฟฟิคสตาร์ท อัพที่น่าสนใจ อัพเดทเรื่องราวนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้แนวคิด วิธีการดําเนิน ธุรกิจสตาร์ทอัพแก่ประชาชน โดยจุดมุ่งหมายสําคัญคือการเป็น Guide book ที่พร้อมสนับสนุน Startup Ecosystem ของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และผู้อ่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี ธุรกิจ การตลาด ซึ่ง เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และสามารถนําความรู้ ที่ได้จากนิตยสารไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง

เครดิต it24hrs.com